Захист виробничої практики студентами третього курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

Перехід до ринкової економіки надає можливість та створює необхідність підвищення якості підготовки майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи. Безперервні, безповоротні змінами соціально-економічного середовища зумовлюють швидку адаптацію молодих фахівців до виробничих ситуацій.

Виробнича практика студентів є складовою частиною освітнього процесу, яка спрямовується на оволодіння студентами низки професійних вмінь та навичок, які вони застосовують на практиці для саморозвитку та самовдосконалення.

Виробнича практика для студентів третього курсу – це закріплення знань та набуття умінь шляхом вивчення роботи закладу, адаптація студентів до реальних умов виробничої діяльності та створення можливостей для майбутнього працевлаштування.

Виробнича практика проводиться у готельних комплексах різних форм власності і типів господарювання, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років.

24 червня 2022 року студенти-третьокурсники спеціальності «Готельно-ресторанна справа» у своїх звітах продемонстрували відповідний рівень застосування набутих знань, які вони проявляли на готельних підприємствах за час проходження практики 16 травня-24 червня поточного навчального року.

Базами практик слугували готельні комплекси різного типу: відпочинкові комплекси, ресторанно-туристичні комплекси, приватні садиби.

Зі вступним словом виступила заступниця директора з навчально-виробничої роботи Марта Ярославівна Чупровська, яка побажала студентам успішного захисту та позитивних результатів. Керівники виробничої практики наголосили, що важливою складовою є освоєні сучасні технології виробництва та формування навичок практичної діяльності на підприємствах готельного та ресторанного господарства студентами.

Матеріали виробничої практики, які надали студенти, засвідчують про рівень готовності майбутніх фахівців спеціальності «Готельно-ресторанна справа».