Співпраця з стейкхолдерами

Одним із важливих чинників забезпечення якості підготовки сучасних фахівців є тісна співпраця з стейкхолдерами, тобто колом осіб, які є зацікавленими у майбутніх випускниках. До цієї групи перш за все відносяться численні роботодавці, фахівці-професіонали, які добре знають, якими компетентностями має володіти випускник закладу фахової передвищої освіти за певною спеціальністю, викладачі закладу фахової передвищої освіти за цією спеціальністю, а також самі здобувачі та їх батьки.

Стейкхолдер — це фізична або юридична особа, яка прямо чи опосередковано впливає на роботу організації або має певні очікування від результатів її діяльності.

Положення про стейкхолдерів

– зустрічі

– анкетування

Метою опитування є збір об’єктивної інформації щодо очікувань і рівня задоволення здобувачів фахової передвищої освіти, випускників, педагогічних працівників, роботодавців та інших зацікавлених осіб (стейкхолдерів) якістю надання освітніх послуг і станом освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника», забезпечення зворотного зв’язку від усіх учасників освітнього процесу та їхнього залучення до процесу періодичного перегляду й удосконалення процедур забезпечення якості освітньо-професійних програм та їх змістового наповнення.

Анкетування – метод опитування, при якому респондент самостійно заповнює опитувальник (анкету, друковану або електронну). Передбачається можливість проведення групового та індивідуального анкетування.

Анкета може бути анонімною та неанонімною (у випадках, коли є потреба з’ясувати особисту думку конкретного респондента).

Анкети заповнюються респондентами самостійно.

2021-2022 навчальний рік

2022-2023 навчальний рік (Про організацію освітнього процесу)

2022-2023 навчальний рік (Організація практичної підготовки )