Забезпечення якості освіти

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАХОДИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ    

 1. Моніторинг якості надання освітніх послуг структурними навчальними підрозділами університету (Наказ ректора ПНУ № 575 від 17 жовтня 2013 року «Про організацію моніторингу якості надання освітніх послуг»).
 2. Моніторинг якості надання освітніх послуг структурними навчальними підрозділами університету (Наказ ректора ПНУ № 635 від 21.10.2014р. «Про організацію моніторингу якості роботи навчальних структурних підрозділів університету»).
 3. Створено Постійну комісію Вченої ради ПНУ з моніторингу якості надання освітніх послуг (голова – Шарин С.В.) (Наказ ректора ПНУ № 672 від 03 листопада 2014 р. «Про склад постійних комісій Вченої ради університету»).
 4. Кодекс честі ПНУ. Проект розглянуто  19.2015 на засіданні НМР, протокол № 2. https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/code_of_honor.doc
 5. Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». (наказ ректора від 02.03.2016, № 43-АГП).  https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-monitorynh-yakosti-rivnia-znan-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-02.03.2016-%e2%84%9643-AHP-1.pdf
 6. Науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», 3-4 березня 2016р.
 7. Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» права на вільний вибір навчальних дисциплін (24 червня 2016)); https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-realizatsii-zdobuvachamy-vyshchoi-prava-na-vilnyi-vybir-navchalnykh-dystsyplin-24.06
 8. Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів (31 жовтня 2016 р., протокол № 2); https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Metodychni-rekomendatsii-do-zmistu-ta-orhanizatsii-samostiinoi-roboty-studentiv-2013-1.pdf
 1. Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів з урахуванням обліку самостійної роботи студентів (листопад 2016);
 2. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (29 листопада 2016 р., протокол № 11). https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu.pdf
 1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості
 2. Внутрішній аудит роботи кафедр з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. (Розпорядження ректора ПНУ № 5-р від 09.02.2017 р.).
 3. Перевірка готовності начальних структурних підрозділів до акредитації університету. (Наказ ректора ПНУ № 584 від 6 жовтня 2017 року «Про заходи щодо підготовки до акредитації університету»). https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Nakaz-%e2%84%96-584-vid-06.10.2017-r.-Pro-zakhody-shchodo-pidhotovky-do-akredytatsii-universytetu.pdf
 1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», прийнято Вченою радою університету 29.11.2017, протокол №11. https://nmv.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/118/2019/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%92%D0%A1%D0%97%D0%AF.pdf
 1. 02.2018 р. Виступ Т.Фінікова «Впровадження локальних систем управління якістю контексті Закону України «Про вищу освіту» 2014 р.» на розширеному засіданні Науково-методичної ради університету;
 2. Внутрішній аудит навчальних підрозділів (грудень 2018 р.).
 3. Студентський путівник 2019-2020
 4. Студентський путівник 2020-2021
 5. Особливості організації та проведення атестації
 6. Методичні рекомендації до дистанційної сесії (1)
 7. АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на 2020-2023 роки.