Наскрізна програма практики

Практична підготовка – обов’язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних знань, практичних умінь і навичок студентів в єдиному процесі.

Сучасною освітою визначаються такі основні напрямки практичної підготовки студентів: аудиторна, навчальна, виробнича.

Під час аудиторної (семінарські та практичні занятя) студенти детально розглядають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни, формують вміння і навички їх практичного застосування шляхом виконання індивідуальних та колективних завдань.

Логічним продовження процесу засвоєння отриманих теоретичних знань є навчальна практика. Мета такої практики – оволодіння студентами системою умінь і навичок з конкретної навчальної дисципліни

Невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців є виробнича практика. Її мета – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування в них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Наскрізна програма практик